Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin Czystej  Konferencji: Low Carb Festival, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Bracia Rodzeń - Mateusz Rodzeń  z siedzibą pod adresem: ul. Potokowa 28/14, 54-105 Wrocław, posługującą się numerem NIP 6931932364.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@braciarodzen.pl

Pozdrawiamy

Bracia Rodzeń

Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Bracia Rodzeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000698047, NIP: 8943109430, REGON: 367749587,.

Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://braciarodzen.pl/

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem https://braciarodzen.pl/, za pomocą którego następuje Rejestracja;

Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o Konferencji w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem 

Bracia Rodzeń

Organizator oznacza Bracia Rodzeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000698047, NIP: 8943109430, REGON: 367749587.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin;

Rejestracja oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji;

Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną zgłoszoną do udziału w Konferencji przez Kupującego;

Kupujący oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Organizatorem umowę i dokonała Rejestracji;

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

 1. Zamiarem Organizatora jest przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym oraz online.
 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym w wyznaczonym miejscu i terminie napotka ograniczenia lub okaże się zabronione (np. ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju), Konferencja może odbyć się online w większej części niż pierwotnie zakładał Organizator.
 3. W przypadku jeżeli zostaną wprowadzone ograniczenia w rezultacie których w Konferencji stacjonarnej będzie mogło uczestniczyć mniej osób niż pierwotnie zakładał Organizator (limit), w pierwszej kolejności prawo do udziału w Konferencji stacjonarnej przysługuje Uczestnikom posiadający wejściówkę typu VIP.
 4. Jeżeli Uczestników posiadających wejściówkę typy VIP będzie więcej niż wynosi limit, pierwszeństwo przysługuje tym Uczestnikom których wejściówki zostały zakupione najwcześniej.
 5. Dla Uczestników którzy pierwotnie zostali zarejestrowani do Konferencji stacjonarnej dla których zabraknie miejsc zgodnie z pkt. 2-5 Regulaminu powyżej Organizator umożliwi udział w Konferencji w trybie online.
 6. Jeżeli w przypadku wprowadzonych ograniczeń okaże się, w Konferencji stacjonarnej może uczestniczyć 25% lub mniej pierwotnie planowanej liczby Uczestników Organizator może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Konferencji w całości w formie online.
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
 3. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego Formularza zgłoszeniowego albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.
 4. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego albo wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość z linkiem do faktury proforma zawierającej informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana Kupującemu dopiero po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji, chyba że Kupujący poprosi o możliwość opłaty od razu na podstawie faktury VAT.
 1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby w zależności od wybranego pakietu. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów. W razie odwołania Konferencji Uczestnikom i Zamawiającym nie przysługuje od Organizatora roszczenie o zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania ani żadnych innych kosztów. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy konsumentów.
 2. Opłatę za udział uiszcza się na jeden ze sposobów wskazanych w informacji od Organizatora.
 3. Przeliczenie kwot wyrażonych w PLN na EUR dokonywane jest wg średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień przesłania Formularza zgłoszeniowego do Organizatora lub zamówienia złożonego pocztą elektroniczną.
 4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym- faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Kupującemu umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora.
 6. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi wstępu na teren na którym odbywa się Konferencja stacjonarna (ewentualnie uczestnictwa w Konferencji online) jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Konferencji wszystkich Uczestników zgłoszonych przez Kupującego do udziału w Konferencji.
 7. Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie została uiszczona, a Kupujący nie odstąpił od umowy, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego udziału Uczestnika w Konferencji.
 8. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Konferencji.
 9. Udział w Konferencji (w przypadku Konferencji online) może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internet.
 10. W przypadku jeżeli dojdzie do zmiany formy uczestnictwa w Konferencji z formy stacjonarnej na formę online na zasadach określonych w § 2 pkt. 2-8 Regulaminu Kupującemu nie przysługuje zwrot różnicy między opłatą za udział Konferencji stacjonarnej a opłatą za udział w Konferencji online. Ograniczenie to nie dotyczy konsumentów.
 1. Konferencja online jest usługą świadczoną drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.
 2. W celu odbioru transmisji Konferencji online Uczestnik powinien dysponować:
  • komputerem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 albo nowszym albo macOS Sierra (10.12.6) albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android (Lollipop) wersja 5.0 albo nowszym lub iOS wersja 9.3.5, albo nowszym, wyposażonym w ekran i głośniki pozwalającym na dostęp do sieci Internet;
  • dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej: 240p 500 kbps 360p 1 Mbps 720p 3 Mbps 1080p 7 Mbps 2K 12 Mbps 4K 22 Mbps
  • aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari;
  • adobe acrobat w najnowszej wersji.
 3. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Konferencji online udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych.
 4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Konferencji online Uczestnik powinien kliknąć w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami.
 1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z oraz przestrzegania Regulaminu oraz regulaminu obiektu w którym będzie odbywać się Konferencja stacjonarna.
 2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z regulaminami o których mowa w pkt.. 1 powyżej i będą ich przestrzegać.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez regulaminów o których mowa w pkt. 1 powyżej. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
 4. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji stacjonarnej dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie na którym odbywa się Konferencja stacjonarna może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Kupujący dokonując Rejestracji Uczestników oświadcza tym samym, że Uczestnicy ci wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązali się tej zgody nie cofnąć. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora).
 5. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści § 12 Regulaminu.
 6. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia szkody wyrządzonej Organizatorowi gdyby okazało się, że nie doszło do skutecznego udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika jak również szkody powstałej na skutek cofnięcia takiej zgody przez Uczestnika.
 7. Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji- w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;
    wysokości sumy uiszczonych przez Kupującego opłat za udział Uczestników w Konferencjiw przypadku szkód wyrządzonych Kupującemu. Niezależnie od powyższego Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom.W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest wyłączona. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do:
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.
 3. Jeżeli świadczenie do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc, przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora, przy czym za wyznaczenie terminu uznaje się wskazanie co najmniej nazwy miesiąca kalendarzowego (konkretny termin może zostać wskazany później). Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.
 2. Organizator poinformuje Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://braciarodzen.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 7 Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 7 Regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Kupującego z którego złożono zamówienie, o którym mowa w §3 pkt. 4 Regulaminu .
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsumentom zwrot zostanie dokonany w terminie określonym właściwymi przepisami.
 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia umowy przez Kupującego niebędącego konsumentem jest wyłączona. Organizator podchodzi jednak do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem: kontakt@braciarodzen.pl
 2. Kupujący będący konsumentem albo Quasi-przedsiębiorcą może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument albo Quasi-przedsiębiorca może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego lub zgłoszonego przez niego Uczestnika, w szczególności jeżeli swoim zachowaniem Kupujący lub Uczestnik utrudnia prawidłowe przeprowadzenie Konferencji.
 1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@braciarodzen.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Termin ten nie dotyczy konsumentów.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • wskazanie Konferencji, której reklamacja dotyczy;
  • oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania.

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Bracia Rodzeń spółka cywilna z
  siedzibą pod adresem: ul. Wczasowa 52/5, 64-234 Wieleń (dalej zwana
  „Administratorem”)
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu:
  a. realizacji zawartej umowy,
  b. realizacji obowiązków prawnych, wynikających np. z prawa podatkowego i ustawy o
  rachunkowości,
  c. rozpatrywania reklamacji oraz dokumentacyjncych, na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość wykazania właściwego
  prowadzenia działalności biznesowej,
  d. dokumentowania konferencji (fotografie i filmy) w celu promocji działalności Braci
  Rodzeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Zasady wykorzystania wizerunku:
  a. zarejestrowanie wizerunku Kupującego, w związku z udziałem w konferencji, może być
  jedynie szczegółem całości, który może być rozpowszechniany bez ograniczeń
  terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i
  nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Braci Rodzeń, w
  innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w
  dowolnym zakresie przez Braci Rodzeń, a także w publikacjach i serwisach osób
  trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
  trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Braci
  Rodzeń, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Kupujący
  przyjmuje do wiadomości, że z tytułu ropowszechniania jego wizerunku, nie
  przysługują mu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia;
  e. jeżeli wizerunek Kupującegop, jako uczestnika konferencji, nie stanowi elementu
  krajobrazu (w rozumieniu prawa autorskiego), może być nieodpłatnie
  rozpowszechniany na podstawie zgody Kupującego. W takim wypadku w każdym
  wypadku można zgodę wycofać, jednak nie będzie to mieć wpływu na legalność
  przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.
 4. Dane klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie
  przepisów prawa (np. KAS, policja, sądy) oraz dostawcom usług informatycznych,
  operatorowi pocztowemu, kancelariom prawnym, bankom, firmom doradczym,
  audytorskim, operatorowi płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi księgowo-
  rachunkowe, wykonawcom wspierającym organizację konferencji.
 5. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a
  także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
  się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się mailowo z Administratorem.
 6. Administrtor korzysta z usług informatycznych, których dostawcy przetwarzają dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w USA. W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Bracia Rodzeń korzystają z usług dostawców, którzy przystąpili do programu „Ramy prywatności UE-USA” i otrzymali certyfikat w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub opieramy się o standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję UE.
 7. Kupujący mają prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa (uodo.gov.pl).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę – ich podanie nie jest wymagane i nie ma wpływu na zawarcie umowy.
 9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem braciarodzen.pl/politykaprywatnosci

 

 1. Uczestnicy i Kupujący będący konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 1. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie pozbawia konsumentów uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów i Quasi-przedsiębiorców do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń przez Administratora. Zmiana treści § 11 i 12 Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Organizatora zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia chyba. że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nimi umowy nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:
  • wiadomość, o której mowa w § 3 pkt. 5 Regulaminu;
  • faktury VAT oraz faktury pro forma;
  • transmisja sygnału wideo i audio z Konferencji oraz Regulamin, o ile Kupujący lub Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie. Nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Organizator jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego lub Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego lub Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. Funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący lub Uczestnik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej https://braciarodzen.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w pkt. 6 jest spełnienie warunków, o których mowa w § 5 pkt. 2 Regulaminu.
 8. Treści cyfrowe wymienione w pkt. 6 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.
 9. Regulamin jest dostępny pod linkiem  LINK
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.05.2022 r. Zmiany w nim wprowadzone dotyczą tylko i wyłącznie tej kwestii, wszelkie pozostałe punkty pozostają bez zmian.)

………………………………………… …………………., dn.

…………………. ………………………………………… …………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

Bracia Rodzeń spółka cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Wczasowa 52/5, 64-234 Wieleń, WIELKOPOLSKIE, posługującą się numerem NIP 9231735539 REGON 385566737.

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.

2014 r. poz. 827) odstępuję od zamówienia opłaconego fakturą o nr ……………….. zawartej dnia

…………………………………… dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… .

………………………………

podpis konsumenta