Cześć!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Braci Rodzeń, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu jest Bracia Rodzeń - Mateusz Rodzeń z siedzibą: ul. Potokowa 28/14, 54-105 Wrocław, pow. Wrocław, gm. Wrocław-Fabryczna, woj. DOLNOŚLĄSKIE, Polska. Firma posługująca się numerem NIP 6931932364 REGON 021750638)

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@braciarodzen.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Bracia Rodzeń

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa braciarodzen.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) zawiera treści informacyjne oraz usługi, udzielane przez Bracia Rodzeń. Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania. Kontynuowanie dostępu i korzystania ze Strony internetowej wymaga wyrażenia zgody na te warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakiekolwiek warunki niniejszej umowy, nie mogą Państwo kontynuować dostępu i korzystania ze Strony internetowej.

Niniejsza strona nie stanowi źródła porady medycznej.

Treści i usługi na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji żadnego określonego sposobu leczenia.

Żadna z informacji, usług zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a firmą Bracia Rodzeń spółka cywilna. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana, lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna.

Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy, lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

Firma Bracia Rodzeń spółka cywilna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy osób lub szkody wyrządzone w mieniu, wynikłe ze stosowania jakiegokolwiek produktu, informacji, usługi, koncepcji lub instrukcji zawartych w materiałach udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem, lub na Stronie internetowej.

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – I) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także II) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://braciarodzen.pl/regulamin/
 3. Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu Internetowego  umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.braciarodzen.pl/sklep
 5. Sprzedawca – Bracia Rodzeń – Mateusz Rodzeń z siedzibą: ul. Potokowa 28/14, 54-105 Wrocław, pow. Wrocław, gm. Wrocław-Fabryczna, woj. DOLNOŚLĄSKIE, Polska. Firma posługująca się numerem NIP 6931932364 REGON 021750638)
 6. Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą̨ być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Sklepie są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.
 7. Pliki mp3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, a także audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisane na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD).
 8. Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 9. Konferencja/Warsztaty – wykłady organizowane w formie stacjonarnej.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Bracia Rodzeń Team, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach klubu BRTeam, takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4.  Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
  3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
  4. Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący: (a) korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu, (b) korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom, (c) podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
   (d) przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@braciarodzen.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
  8. Dodatkową usługą świadczoną drogą elektroniczną jest „Konsultacja metaboliczna” oraz „Warsztaty z psychologiem”.

Wprowadzenie

Konsultacja metaboliczna oraz warsztaty z psychologiem, świadczone przez firmę Bracia Rodzeń spółka cywilna są usługą edukacyjną. Konsultacja metaboliczna obejmuje udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników oraz analizę załączonych badań laboratoryjnych.

Warsztaty z psychologiem polegają na serii spotkań w formie online, na platformie streamyard. Usługi ta nie stanowią konsultacji lekarskiej ani porady medycznej.

Procedura Konsultacji

 • Użytkownicy, poprzez specjalnie przygotowaną platformę, mają możliwość załączenia wyników badań, opisania swojego przypadku oraz zadawania pytań w formie tekstowej.
 • Odpowiedź, wraz z analizą badań, jest przekazywana użytkownikowi w ciągu 14 dni od otrzymania zapytania.
 • Odpowiedź zawiera również przydatne materiały edukacyjne oraz indywidualne zalecenia.

Warunki Skorzystania z Konsultacji

 • Każdy uczestnik BRTeam ma prawo do jednej konsultacji metabolicznej, chyba że konsultujący stwierdzi potrzebę kolejnej konsultacji i ją zaleci.
 • Firma Bracia Rodzeń spółka cywilna ma prawo do potraktowania konsultacji szablonowo, jeżeli użytkownik nie dostarczy wymaganych badań laboratoryjnych lub szczegółowego opisu przypadku.

Ograniczenie Odpowiedzialności

 • Treści i usługi udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
 • Informacje nie stanowią porady medycznej i nie są zamiennikiem indywidualnej konsultacji medycznej.
 • Nie ustanawiają one relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji, ani użytkownikiem a firmą Bracia Rodzeń spółka cywilna.
 • Informacje nie służą do stawiania diagnoz, leczenia pacjentów ani nie powinny być traktowane jako porada medyczna.

Zalecenia dla Użytkowników

 • Użytkownicy powinni zawsze zasięgać porady swojego lekarza lub wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych w sprawie leczenia i diagnozy.
 • Nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać zasięgnięcia jej z powodu informacji przeczytanych na stronie internetowej.

Wyłączenie Odpowiedzialności Firmy

 • Firma Bracia Rodzeń spółka cywilna nie ponosi odpowiedzialności za urazy osób lub szkody w mieniu, wynikłe ze stosowania jakichkolwiek produktów, informacji, usług, koncepcji lub instrukcji udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej.

Akceptacja Regulaminu

 • Korzystanie z usługi konsultacji metabolicznej oraz uczestnictwo w warsztatach z psychologiem oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu, (b) przejść do widoku koszyka, (c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, (d) zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności  i je zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin i Politykę prywatności tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, (e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący dostanie potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą , na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego lub na przygotowaniu zamówienia do odbioru w Sklepie stacjonarnym. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub do odbioru.
 9. Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówienia z dostawą nie powinien przekroczyć 14 dni.
 10. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
I.Składanie zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia na zakup Pliku cyfrowego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (a) zaznaczyć wybrany Plik cyfrowy za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, (b) przejść do widoku koszyka, (c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, (d) wybrać formę płatności, (e) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, (f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, (g) nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. 
 2. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie pliku cyfrowego objętego zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Po złożeniu zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
II. Realizacja zamówienia
 1. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Plików cyfrowych może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 2. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 3. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego. 
 4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi.
 5. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
III. Odstąpienie Konsumenta od umowy
 1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 2. Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy  (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 IV.Zasady korzystania z Plików cyfrowych

 1. Zakupiony i opłacony Plik cyfrowy będzie dostępny dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego.
 2. Pliki cyfrowe mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w wybranym formacie cyfrowym.
 3. W celu pobrania Pliku cyfrowego należy kliknąć na przycisk „LINK” znajdujący się przy danym pliku.
 4. Po kliknięciu na przycisk „LINK” zostanie udostępniony do pobrania plik w wybranym formacie – w zależności od przedmiotu zamówienia.
 5. Plik może zostać pobrany i zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
 6. Pliki cyfrowe nie są chronione technicznymi środkami ochrony.
 7. Kupujący ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: (a) rozpowszechniania Pliku cyfrowego lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie, (b) zwielokrotniania Pliku cyfrowego w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z pliku, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Plików cyfrowych jest niedozwolone.
V. Reklamacje

W związku ze złożeniem zamówienia na Plik cyfrowy w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy: (a) zakupiony Plik cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie, (b) w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Plik cyfrowy, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 3. W naszym sklepie internetowym oferujemy naszym klientom wygodne i szybkie opcje dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Szczegóły dotyczące dostępnych metod dostawy oraz ich kosztów są następujące:
  • InPost Paczkomaty: Ta metoda dostawy umożliwia odbiór przesyłki z automatycznych paczkomatów InPost, dostępnych w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Jest to wygodna opcja dla klientów, którzy chcą samodzielnie odebrać swoje zamówienie w dogodnym dla siebie czasie. Koszt dostawy wynosi 18,99 zł.
  • InPost Kurier: Dla klientów preferujących dostawę bezpośrednio pod wskazany adres, oferujemy usługę kuriera InPost. Jest to szybka i bezpieczna forma dostawy, zapewniająca doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk odbiorcy. Koszt dostawy kurierem wynosi 19,00 zł.
 4. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 5. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300,00 PLN, opłacony w całości gotówką
 6. Płatności elektroniczne Paynow obsługiwane są przez następującego operatora płatności: mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o
  kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000 PLN, wpłaconym w całości, będąca krajową
  instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług
  płatniczych pod numerem IP47/2019;
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 9. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Kupującego, lub w uzgodnionym terminie. 
 3. Kupujący może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli: (a) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub (b) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej miała dla Kupującego istotne znaczenie.  
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: (a), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (c)    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy; (d), w której przedmiotem są towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (e), w której przedmiotem są zapieczętowane nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi w terminie 14 dni od doręczenia towaru poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://braciarodzen.pl/zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na swój koszt – nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o odstąpieniu. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 9. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Postanowienia zawarte w § 8 i § 9 Regulaminu dotyczące konsumenta, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy Klubowej oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z oraz przestrzegania Regulaminu oraz regulaminu obiektu w którym będzie odbywać się Konferencja/Warsztaty stacjonarna.
 2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z regulaminami o których mowa w pkt.. 1 powyżej i będą ich przestrzegać.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez regulaminów o których mowa w pkt. 1 powyżej. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
 4. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji stacjonarnej dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie na którym odbywa się Konferencja stacjonarna może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Kupujący dokonując Rejestracji Uczestników oświadcza tym samym, że Uczestnicy ci wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązali się tej zgody nie cofnąć. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora).
 5. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści § 12 Regulaminu.
 6. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia szkody wyrządzonej Organizatorowi gdyby okazało się, że nie doszło do skutecznego udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika jak również szkody powstałej na skutek cofnięcia takiej zgody przez Uczestnika.
 7. Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://braciarodzen.pl/zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona. 
 8. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.
 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Sklepu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Sklepu.
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie
  rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania
  ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym oraz
  korzystania z konsultacji), przetwarzane są̨ przez Bracia Rodzeń – Mateusz Rodzeń z siedzibą: ul. Potokowa 28/14, 54-105 Wrocław, pow. Wrocław, gm. Wrocław-Fabryczna, woj. DOLNOŚLĄSKIE, Polska. Firma posługująca się numerem NIP 6931932364 REGON 021750638) (dalej: „Administrator” lub „Bracia
  Rodzeń”).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
  dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną
  przez Braci Rodzeń, tzn. ich niepodanie, podanie niepełnych lub błędnych danych może
  utrudnić lub uniemożliwić korzystania z konta internetowego oraz dostęnych po
  zalogowaniu usług.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez
  Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Do skorzystania z konsultacji metabolicznej, niezbędne jest podanie informacji dotyczących
  stanu zdrowia. Ich podanie jest dobrowolne i oparte o zgodę Klienta. Podanie informacji o
  stanie zdrowia jest dobrowolne, ale ich niepodanie może mieć wpływ na treść konsultacji.
 5. Dane mogą być przetwarzane także w celach rozliczeniowych, zgodnie z przepisami
  ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości oraz w celu rozpatrzenia reklamacji i
  dokumentowania sposobu świadczenia usług, w oparciu o prawnie uzasadniony interes
  Braci Rodzeń, jakim jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług.
 6. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane będą przetwarzane w celu przekazywania
  newslettera o charakterze marketingowym na podany adres e-mail.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu na ich przetwarzanie. W tym celu należy napisać e-mail do Braci Rodzeń. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie realizowane przez Braci Rodzeń przed jej wycofaniem.
 9. W każdym momencie można także złożyć skargę na sposób przetwarzania swoich danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 10. Dane będą przechowywane przez czas realizacji usługi, a następnie do 3 lat w celach dokumentacyjnych. Dane rozliczeniowe będą przechowywane przez 5 lat następujących po roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 11. Dane klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. KAS, policja, sądy) oraz dostawcom usług informatycznych, operatorowi pocztowemu, kancelariom prawnym, bankom, firmom doradczym, audytorskim, operatorowi płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe.
 12. Administrtor korzysta z usług informatycznych, których dostawcy przetwarzają danenosobowe na serwerach zlokalizowanych w USA. W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Bracia Rodzeń korzystają z usług dostawców, którzy przystąpili do programu „Ramy prywatności UE-USA” i otrzymali certyfikat w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub opieramy się o standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję UE.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem braciarodzen.pl/politykaprywatnosci
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.04..2021. https://braciarodzen.pl/regulamin